Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Παρουσιάσεις) Κεφ. 04-05

Οι Μηχανές Εσωτερικές Καύσης Ι διδάσκονται στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματος του τομέα Μηχανολογίας. Το υλικό για τις παρουσιάσεις αποτελείται κυρίως από αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου "Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι" των Αγερίδης ΓεώργιοςΚαραμπίλας Πέτρος και Ρώσσης Κυριάκος.

Επιπλέον οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζεται με την μορφή συνδέσμων κάτω από κάθε παρουσίαση.

Κεφάλαιο 4ε

Εκκεντροφόρος άξονας, Βαλβίδες

Videos: How to Adjust Valves - TraditionalHow to Adjust Valves - With the Click-adjust

Κεφάλαιο 4ε

Κυλινδρισμός, Σχέση συμπίεσης, Πίεση συμπίεσης

 

Κεφάλαιο 4ζ

Σύστημα παρασκευής καύσιμου μίγματος I

 

Κεφάλαιο 4η

Σύστημα παρασκευής καύσιμου μίγματος IΙ

 

Κεφάλαιο 4θ

Καταλύτης

 

Κεφάλαιο 4ι

Σύστημα ανάφλεξης

Videos: Πως λειτουργεί το σύστημα ανάφλεξης

 

Κεφάλαιο 4ια

Σύστημα Λίπανσης

Videos: How Engine Lubrication System Works3D Engine oil system cycleMotor Oil Riding (1937)

Κεφάλαιο 4ιβ

Σύστημα ψύξης

Videos: How Car Cooling System Works,Water Cooled Engines (1936)

Κεφάλαιο 5α

Κύκλοι λειτουργίας μηχανών Diesel

 

Κεφάλαιο 5β

Περιγραφή βασικών εξαρτημάτων μηχανών diesel